Privacy Statement Mei-Concepts

Download Privacy statement Mei-Concepts in PDF.

Privacy statement Mei-Concepts

 1. Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy statement leggen wij, Mei-Concepts, uit op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken. Mei-Concepts is een handelsnaam van Mei-Concepts B.V. Mei-Concepts is statutair gevestigd te Loosdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32107815. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG[1] heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met Mei-Concepts:

E-mail: info@mei-concepts.nl
Telefoon: 035 – 582 22 70

 1. Algemeen

In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van Mei-Concepts bezoekt en indien u een overeenkomst aangaat met Mei-Concepts. Welke persoonsgegevens Mei-Concepts via de website en op grond van de overeenkomst verwerkt leest u in hoofdstuk 11.

Mei-Concepts wenst u ten eerste te informeren over de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens en u ook duidelijk te informeren voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.

 1. Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst

Mei-Concepts verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Mei-Concepts.

Toestemming

Mei-Concepts verwerkt persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang

Mei-Concepts heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten overig relevant nieuws dat betrekking heeft op Mei-Concepts. Mei-Concepts zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

 1. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Mei-Concepts verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren;

Mei-Concepts verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan Mei-Concepts u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

Contact met u op te nemen

Mei-Concepts verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met Mei-Concepts zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen

Mei-Concepts verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Mei-Concepts rustende wettelijke verplichting.

 1. Gegevens die wij delen

De door Mei-Concepts verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) software systemen van derden. Met deze derden heeft Mei-Concepts een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

Mei-Concepts zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Mei-Concepts daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

 1. Beveiliging

Mei-Concepts stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Mei-Concepts heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van Mei-Concepts is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Mei-Concepts verzonden.

 1. Duur van de opslag

Mei-Concepts zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat de overeenkomst tussen u en Mei-Concepts eindigt zal Mei-Concepts de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat Mei-Concepts deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

Indien Mei-Concepts daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Mei-Concepts uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en Mei-Concepts. In dat geval zal Mei-Concepts u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Mei-Concepts daarvoor heeft.

Gegevens die Mei-Concepts via de website verkrijgt zal Mei-Concepts 12 maanden na ontvangst verwijderen, tenzij tussen u en Mei-Concepts een overeenkomst tot stand is gekomen.

 1. Wijziging van het privacy statement

Mei-Concepts is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Mei-Concepts overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

 1. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Mei-Concepts kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken

Indien Mei-Concepts van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Mei-Concepts verwerkte persoonsgegevens (door Mei-Concepts ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om Mei-Concepts te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Mei-Concepts aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Mei-Concepts.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Mei-Concepts tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374, 2509 AJ

Den Haag

 1. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Mei-Concepts overgaat op een derde partij of dat Mei-Concepts fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Mei-Concepts (info@mei-concepts.nl) kenbaar te maken.

 1. Welke persoonsgegevens Mei-Concepts verwerkt

Website

Door u te verstrekken (persoons)gegevens:

Persoonsgegevens die Mei-Concepts via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte  persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Mei-Concepts geleverde diensten. Mei-Concepts zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij Mei-Concepts daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is.

Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt Mei-Concepts in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw woonplaats;
 • Een door u geschreven bericht.

Sociale media

Indien u de website van Mei-Concepts bezoekt kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken indien u sociale media functies gebruikt, waaronder de buttons naar onze sociale media kanalen die op onze website staat. Door Mei-Concepts op sociale media te liken/volgens kan Mei-Concepts inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens die u via deze sociale media bedrijven hebt gedeeld. Meer informatie over de door ons verkregen persoonsgegevens kunt u via het betreffende sociale media netwerk verkrijgen.

 

Cookies

Mei-Concepts gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Mei-Concepts gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Mei-Concepts geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

Overeenkomst

Indien u een overeenkomst sluit met Mei-Concepts zal Mei-Concepts ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Mei-Concepts verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst zal Mei-Concepts u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken.

Indien u een overeenkomst aangaat of als u al reeds een dergelijke overeenkomst met Mei-Concepts bent aangegaan zal Mei-Concepts voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw emailadres